Přeskočit navigaci.

Povinný subjekt

 

Povinně zveřejňované informace o obci Krásensko dle § 5 odst. 4 InfZ.

1. Oficiální název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení
6. IČO
7. DIČ
8. Dokumenty
9. Žádosti a informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů – Návody na řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 


1. Oficiální název:

Obec Krásensko, se sídlem Krásensko 123, PSČ 683 04 (dále jen „Obec“).
 

2. Důvod a způsob založení:

Obec Krásensko jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo
Starosta Šíblová Hana
Místostarosta Surák Jaromír
Zastupitelé Gryc Miroslav
Odehnal Oldřich
Král Ladislav
Král Michael, Mgr.
Štelcl Jaroslav
Smolaková Petra
Sotolář Václav


Komise
Finanční výbor
kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce, činnost je zaměřena hlavně na hospodaření s rozpočtem, vyjadřuje se k žádostem o příspěvku nebo půjčku rozpočtu obce a k úlevám na poplatcích. Kontroluje hospodaření příspěvkové organizace.Vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok. Gryc Miroslav
Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. Odehnal Oldřich
Kulturní a sportovní komise
kulturní a sportovní akce obce (zájezdy, vítání občánků, besedy s důchodci, sportovní utkání a pod.). Smolaková Petra
Komise životního prostředí
Dohled nad čistotou v obci – tvorba černých skládek znečišťování veřejných prostranství a místních komunikací. Zjišťování neudržovaných pozemků v obci, upozorňování vlastníků na povinnost jejich udržování.

Mgr. Král Michael

Další kontakty
Kronikář Němcová Markéta
Knihovna Mgr. Vintrová Marie


4. Kontaktní spojení:

Adresa povinného subjektu:
Obec Krásensko, Krásensko 123, 683 04 Drnovice
Telefon: +420517385463, +420604280416
e-mail: ou@krasensko.cz , účetní: ucetni@krasensko.cz

Adresa internetové stránky: www.krasensko.cz
Další elektronické adresy:  Datová schránka: d42bv5e
 

Úřední hodiny:

úřední hodiny Po: 7:30 – 11:30 13:00 – 17:00
St: 7:30 – 11:30 13:00 – 18:00
Pá: 8:00 – 12:00
místostarosta Čt: 17:00 – 18:00


5. Bankovní spojení:

KB Vyškov, č. účtu: 3823731/0100

Hotovostní platbou na ObÚ

6. IČO:

00291927

7. DIČ:

CZ 00291927

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

  • Územní plán obce
  • Rozpočtový výhled obce
  • Povodňový plán
  • Program rozvoje obce
  • Zpráva o přezkoumání obce


8.2 Rozpočet:

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, včetně aktuálního hospodaření obce k poslednímu dni minulého měsíce (k dispozici vždy k 10. dni měsíce příštího) nebo je možné stáhnout rozpočty ZDE.
 

9. Žádosti o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.10. Příjem žádostí a dalších podání:

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu.
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.

 

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16
Odvolání


(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace


(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy
mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle
odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
 

12. Formuláře:

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny ZDE.  Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.  

 

13. Popisy postupů – Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

https://portal.gov.cz/…can/situace/

 

14. Nejdůležitější předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  • Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  • Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv


16.2 Výhradní licence

  • Obec nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. :

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za roky 2013 – 2018


Official name:
Village Krásensko

Address:
Krásensko 123
683 04 Drnovice
Czech Republic

Phone: +420 517 385 463

E-mail: ou@krasensko.cz

Local nationality:
South Moravia

mapa

15. 9.

Nové Týdny pro duševní zdraví ve Vyškově.

12. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Svolání zastupitelstva.

11. 9.

Nová novinka MUDr. Cendelínová - oznámení dovolené.

11. 9.

Nová novinka Sběr brambor - oznámení.

10. 9.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Rozpočtové opatření č. 5/2019.